De wet GDPR, een wet om rekening mee te houden

25 mei 2018 is een belangrijke datum voor veel ondernemers. Dat is de datum dat de wet GDPR van kracht wordt. Deze wet is gebaseerd op de privacybescherming van de burgers en kan van grote impact zijn op zeer veel bedrijfsprocessen, waaronder de boekhouding. Het is een Europese wet die al een geruime tijd geleden is aangekondigd, wat het belang van deze wet onderschrijft.

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. Het is een privacywetgeving met nu nóg strengere regels met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens. Ieder Europees bedrijf (groot én klein) moet zich hieraan houden en alle privacygevoelige informatie goed onder de loep nemen.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In Nederland kennen we de wet GDPR als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het opvallende aan deze wet is dat deze al in mei 2016 gepubliceerd is in het publicatieblad van de EU. Dit is opvallend lang voor een wet, die twee jaar later in werking treedt maar geeft wél een duidelijk signaal af over de impact die deze wet heeft. Deze lange tijd is immers uitgetrokken om organisaties voldoende gelegenheid te geven om te voldoen aan deze wet.

GDPR als vervanger van de WBP

De General Data Protection Regulation of de algemene verordening gegevensbescherming kan worden gezien als vervanger van de wet bescherming persoonsgegevens (WBP), maar kan ook gezien worden als een strengere toevoeging op deze wet. De grootste overeenkomst is dat beide wetten betrekking hebben op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. Het grote verschil is echter dat de Europese burgers nog meer beschikking krijgen over hun persoonlijke gegevens en met deze nieuwe (uitgebreidere) wetgeving zelf bepalen welke instantie de persoonlijke gegevens mogen hebben en waarvoor deze gebruikt mogen worden. Dit is nu tot in detail vastgelegd.

In praktijk houdt dit in dat de burger het recht zal houden op inzage, correctie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, maar dit wordt aangevuld met onder andere het recht op dataportabiliteit. De burger moet op een eenvoudige wijze hun persoonlijke gegevens in handen kunnen krijgen en de mogelijkheid hebben om deze gegevens over te hevelen naar andere partijen.

Daarnaast zal een bedrijf veel aandacht moeten besteden aan het vastleggen en archiveren van persoonlijke gegevens, het overhevelen van gegevens of het eenvoudige opvragen van gegevens. Daarnaast is databeveiliging een belangrijk onderdeel van de wet en staat een verantwoordingsplicht (waarin een verplicht verwerking register is opgenomen) in de GDPR omschreven. Transparantie is dan ook het sleutelbegrip in deze wet. Er moet duidelijk worden aangegeven welke persoonlijke gegevens gebruikt zijn, met welk doel deze gegevens gebruikt zijn, waar de gegevens vandaan komen en met wie de gegevens gedeeld zijn. Er mogen dan ook geen overbodige gegevens worden opgevraagd en er moet heel zorgvuldig worden omgegaan met het verstrekken van gegevens aan derden.

De AVG vergrootglas

Ieder proces waarbij persoonsgegevens gebruikt of gevraagd worden, moeten onder “het AVG vergrootglas” worden gehouden. Als u dit doet, zult u beseffen dat dit om meer processen gaat dan u wellicht in eerste instantie zult verwachten en zal ook betrekking hebben op uw bedrijfsadministratie. Denk maar aan het simpelweg versturen van een offerte of factuur. Het is dus belangrijk om te bekijken welke implementatie aanpassingen nodig zijn om aan deze verordening te voldoen.

De aangepaste boekhoudprogramma’s van MicroStar

Vanzelfsprekend zijn de boekhoudprogramma’s van MicroStar volledig aangepast op deze nieuwe, strengere wetgeving. In dit kader hebben we veel werk voor u uit handen genomen, maar het is wel raadzaam om de overige bedrijfsprocessen goed onder die vergrootglas te houden.

Iedere beweging die wordt maakt met betrekking tot gegevensverwerking moet zorgvuldig worden afgewogen. In het verleden kon dit relatief zorgeloos, maar dat kan nu niet meer door deze nieuwe strenge privacywet. Er zijn hoge boetes aangekondigd voor een overtreding van deze wet. Een gewaarschuwd mens telt voor twee…..

Mocht u meer informatie willen hebben over deze wet, met betrekking over deze wet, kunt u vanzelfsprekend gerust contact met ons opnemen. Onze vakkundige medewerkers informeren u hier graag over.

Administratie veranderingen voor ondernemers in 2017

Vrijwel ieder jaar verandert de wetgeving die uw bedrijfsadministratie zal beïnvloeden. Dit is niet anders in 2017. Het is zeker van belang om hiervan op de hoogte te zijn, hiernaar te handelen en uw administratie volgens de gestelde wettelijke normen te laten kloppen.

In deze blog worden de grootste veranderingen aangegeven.

Bijtelling leaseauto’s

Er komt wat rust in het bijtelling dossier. De hoogste bijtelling, voor nieuwe auto’s die vanaf 2017 gereden worden, zakt naar 22 procent. Voor de leaseauto’s die in 2016 zijn aangeschaft zit u nog vijf jaar vast aan de bijtelling die in 2016 van toepassing was. Het kan voordeliger uitpakken om een ouder leasecontract te verlengen en nog een jaartje door te rijden met de huidige auto.

Wet tegemoetkoming loondomein (WTL)

Nieuw voor 2017 is de wet tegemoetkoming loondomein (WTL). Deze wet gaat in delen in werking. Het eerste deel dat in werking gaat is het lage-inkomensvoordeel. Een werkgever krijgt een subsidie als er werknemers in dienst zijn die met een laag inkomen die rond het minimumloon liggen. Deze werknemers moeten op correcte wijze in de loonaangifte opgenomen worden omdat deze loonaangifte de leidraad is waarop de subsidie wordt toegekend. Als dit niet goed gebeurd wordt er (medio 2018) minder subsidie uitgekeerd, achteraf herstellen is niet mogelijk. Het is dus van groot belang dat deze administratie goed op orde is.

DGA-verloning

Wettelijk gezien moet een DGA (directeur-grootaandeelhouder) minimaal 44.000 euro gebruikelijk loon opnemen. Dit is voor een startende DGA in een aantal gevallen erg veel. Voor deze startende ondernemers is er, met de Regeling speur- en ontwikkelingswerk (S&O), een mogelijkheid om gedurende een beperkt aantal jaren een verlaagd gebruikelijk loon op te nemen.

30%-regeling

De 30%-regeling is al enige tijd onderwerp van gesprek maar zal ook in 2017 blijven bestaan. Deze regeling is een fiscale faciliteit gericht op het aantrekken van buitenlandse medewerkers met een specifieke deskundigheid om in Nederland te komen werken. De forfaitaire belastingvrije vergoeding van 30% is voorzien voor de extra kosten voor het verblijf buiten het land van herkomst. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat deze regel nog lang in deze vorm blijft bestaan.

Pensioen in eigen beheer

DGA’s hebben niet meer de mogelijkheid om pensioen op te bouwen in de eigen BV.

Doordat heel veel van de pensioenen “onder water” staan, is dividenduitkering niet mogelijk.

Ter compensatie wordt nu een gelegenheid geboden om de waarde van het pensioen “af te stempelen”. Hiermee wordt bedoeld dat het tekort zonder fiscale gevolgen van de balans afgehaald mag worden. Daarnaast is er een mogelijkheid om de verminderde pensioenafspraak af te kopen. Deze twee regelingen hebben behoorlijk wat haken en ogen waar goed naar gekeken dient te worden om tot een juiste keuze te komen.

De wet DBA

Als zelfstandig ondernemer zult het u vast niet ontgaan zijn dat de VAR zo langzamerhand komt te vervallen. De VAR gaat over in de wet DBA (de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties). Een opdrachtgever kan te maken krijgen met het risico op naheffingen door verkapte loondienst. Dit wordt spannender gemaakt dan dat het is en er is toenemende onrust op dit vlak, zowel bij de ondernemers als bij de ZZP’ers. Daarom heeft het kabinet besloten deze wetgeving uit te stellen tot in ieder geval 2018. Om misverstanden te voorkomen is het van belang om een goedgekeurde modelovereenkomst te gebruiken en regelmatig te monitoren of er volgens deze overeenkomst gewerkt wordt. Is dit het geval dan is enige vrees ongegrond.

MicroStar, het ideale pakket voor een overzichtelijke administratie

Er zijn veel ondernemers die eigenhandig de administratie bijhouden. Het is van groot belang om de administratie overzichtelijk te houden om een goed beeld te hebben en te behouden van de resultaten van uw bedrijf.

MicroStar is gespecialiseerd in het ontwikkelen van pasklare software die u in staat stelt uw administratie op orde te houden. Onze programma’s worden gebruikt in het midden- en kleinbedrijf (de programma’s zijn toepasbaar in iedere branche) en door administratie- en accountantskantoren.

De kracht van MicroStar softwareprogramma’s ligt in het feit dat MicroStar er, tegen een laag maandtarief, voor zorgt dat uw boekhoudpakket altijd up-to-date is. Doordat wij de ontwikkelingen in de markt goed in de gaten houden en hier adequaat op inspelen, ontvangen onze gebruikers automatisch de nieuwste updates voordat er problemen ontstaan.

Een overzicht: van VAR naar modelovereenkomst

Per 1 mei 2016 vervalt de VAR. Vanaf die datum gaat er een overgangstermijn in tot 1 mei 2017 voordat de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking treedt. Ben je een bonafide bedrijf, dan heb je dus tot die tijd om te wennen aan de nieuwe regeling.

De verklaring arbeidsrelatie (VAR) gaat op de schop. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) vindt dat de verantwoordelijkheid voor de werkrelatie niet meer alleen bij de zzp’er moet liggen, maar ook bij de opdrachtgever.

“Een overzicht: van VAR naar modelovereenkomst” verder lezen

5 Veranderingen voor ondernemers in 2016

Januari is de maand bij uitstek voor het doorvoeren van veranderingen: een nieuw jaar, nieuwe kansen en een frisse start. Ook voor ondernemers verandert er weer van alles vanaf januari 2016. In deze blog informeren we over vijf grote veranderingen.

“5 Veranderingen voor ondernemers in 2016” verder lezen

Aanpassingen Arbeidscontracten vanaf 1 januari 2015

Proeftijdbeding

Vanaf 1 januari 2015 is een proeftijdbeding in arbeidsovereenkomsten met een looptijd van zes maanden of korter nietig. Dit geldt voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 januari 2015 worden gesloten, dus niet voor de al vóór 1 januari 2015 lopende contracten.

“Aanpassingen Arbeidscontracten vanaf 1 januari 2015” verder lezen

Wetswijzigingen per 1 januari 2015

Wetswijzigingen_per_1_januari_2015Wat verandert er voor ondernemers?

Op 1 januari 2015 verandert er weer veel voor ondernemers. Zo wordt de eerste fase van de wet Werk en Zekerheid ingevoerd en gaat de Participatiewet in. We zetten de belangrijkste wetswijzigingen en regels vanuit de overheid voor je op een rij.

“Wetswijzigingen per 1 januari 2015” verder lezen

Het ontslagrecht verandert in 2015

ontslagrecht
Sinds 1945 is het ontslagrecht nauwelijks gewijzigd. Nu – zeventig jaar later – is het zover: het arbeidsrecht én het ontslagrecht veranderen ingrijpend. Per 1 januari 2015 wijzigen o.a. de regels rondom de proeftijd en het concurrentiebeding en krijgt u te maken met de aanzegtermijn.

Vanaf 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht. Na genoemde datum heeft uw werknemer drie mogelijkheden als u de arbeidsovereenkomst opzegt:

1. Herstel van de arbeidsovereenkomst

Als werkgever kunt u de arbeidsovereenkomst in principe alleen opzeggen met toestemming van uw werknemer. Als hij of zij dit weigert, kunt u de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst alsnog te ontbinden. Als UWV toestemming geeft en u de arbeidsovereenkomst opzegt, kan uw werknemer herstel van de overeenkomst vorderen als hij of zij het er niet mee eens is. Als de kantonrechter dit herstel uitspreekt, herleeft de arbeidsovereenkomst en komt uw werknemer weer in dienst.

2. Vernietiging van de opzegging

 • Als u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer opzegt, kan hij of zij de kantonrechter verzoeken om de opzegging te vernietigen. Dit kan als de opzegging in strijd is met de wettelijke opzegverboden. Denk hierbij aan het opzegverbod tijdens ziekte of de discriminatieverboden.
 • Uw werknemer kan de rechter óók vragen om vernietiging als u in strijd handelt met de wederindiensttredingsvoorwaarde. Deze houdt in dat u tot 26 weken na het ontslag niemand aanneemt voor dezelfde functie als die waaruit de werknemer is ontslagen. Als de kantonrechter de opzegging vernietigt, komt uw werknemer weer in dienst.

3. Billijke vergoeding

Uw werknemer kan in plaats van vernietiging of herstel ook een billijke vergoeding vorderen. Een werknemer die langer dan 2 jaar in dienst is, heeft vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding: de werknemer bouwt per dienstjaar een half maandsalaris op. Als uw werknemer uit dienst gaat, heeft hij of zij recht op de opgebouwde vergoeding. De ontslagvergoeding via de kantonrechtersformule en de kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure vervallen.

Onder de nieuwe regeling kunnen zich echter ook situaties voordoen waarin de werknemer zodanig is benadeeld dat hij of zij – bovenop de transitievergoeding – een extra vergoeding kan vorderen. Dit is de zogenaamde billijke vergoeding. De kantonrechter bepaalt de hoogte. In twee situaties kan – volgens de wetgever – in ieder geval een billijke vergoeding worden toegekend:

 • Als uw werknemer arbeidsongeschikt is geworden (en uiteindelijk wordt ontslagen) doordat u verwijtbaar onvoldoende zorg had voor de arbeidsomstandigheden.
 • Als u de re-integratieverplichtingen opzettelijk niet nakomt, waardoor een verstoorde arbeidsrelatie ontstaat.

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van pasklare software die u in staat stelt uw administratie op orde te houden. Onze programma’s worden gebruikt in het midden- en kleinbedrijf (de programma’s zijn toepasbaar in iedere branche) en door administratie- en accountantskantoren. Lees verder….

Contact

MicroStar B.V.
Handelsweg 9
1851 NX Heiloo
T: 088-9090490
F: 088-9090491
E: info@microstar.nl
W: www.microstar.nl

Nieuw ontslagrecht 2014/2015

arbeidsrecht

Arbeidsrecht per juli 2014/2015: Wet Werk en Zekerheid

In 2014 en ingaande vanaf 2015 worden grote veranderingen doorgevoerd in het Nederlandse arbeidsrecht. Eén van de speerpunten in deze veranderingen is de doorvoering van de ‘Wet Werk en Zekerheid’. Deze wet doelt erop ontslagprocedures sneller, eerlijker en goedkoper te maken. Een uitgebreid overzicht van alle veranderingen in het ontslagrecht en wanneer deze ingaan. Zo wordt de macht en positie van flexwerkers groter en moeten meer mensen uit de WW werk krijgen. Volgens de regering is het huidige systeem teveel ingericht op (behoud van) baanzekerheid bij werknemers. De eerste wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid worden doorgevoerd in januari 2015. Onder de Wet Werk en Zekerheid vallen de volgende wijzigingen:

Januari 2015: Uitzendkrachten en flexibel personeel tijdelijk contract na anderhalf jaar (78 weken)

Vanaf januari 2015 maken uitzendkrachten en ander flexibel personeel na 78 weken op uitzendbasis te hebben gewerkt, aanspraak op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie. Heeft u met regelmaat uitzendkrachten voor uw bedrijf werken? Dan wordt de mogelijkheid om uitzendkrachten bij cao te laten afwijken van de 26-wekentermijn beperkt tot maximaal 78 weken.

Januari 2015: Tijdelijk contract eindigt niet meer automatisch

Voorheen liep een tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch af. Formeel ontslag aantekenen was niet verplicht voor de werkgever. Om werknemers met een contract voor bepaalde tijd meer duidelijkheid te bieden, komt er een zogenaamde aanzegtermijn in januari 2015. Die houdt in dat werkgevers hun werknemers schriftelijk moeten informeren over het al dan niet verlengen van het contract. Wanneer de werkgever dit niet doen en het contract wordt stopgezet na de overeengekomen looptijd, dan is de werkgever zijn werknemer één maandloon verschuldigd.

Januari 2015: Loondoorbetalingplicht na zes maanden definitief

Tot op heden kon in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen dat je een werknemer niet hoeft te betalen in een week waarin je hem/haar niet nodig hebt. Vanaf januari 2015 kan dit nog maximaal zes maanden. Wanneer een werknemer langer dan zes maanden in dienst is, is de werkgever hem na zes maanden verplicht loon door te betalen (bij contractverlenging), óók wanneer hij/zij eigenlijk voor een bepaalde periode boventallig is. Tot op heden kon bij een contractverlenging de loonbetalingplicht worden uitgesloten.

Juli 2015: Verkorting ketenbepaling. Werknemers krijgen eerder een vast contract

Werknemers krijgen vanaf juli 2015 na drie tijdelijke contracten binnen twee jaar al recht op een vast contract. Vandaag de dag hebben werknemers pas na drie jaar recht op een vast dienstverband. Als een werknemer meer dan zes maanden niet voor een werkgever heeft gewerkt, begint de ketenbepaling opnieuw. Dit betekent dat de werkgever dan weer opnieuw drie tijdelijke contracten kan geven binnen twee jaar. Voorheen was deze termijn drie maanden. Deze nieuwe ketenbepaling geldt voor arbeidsovereenkomsten die per 1 juli 2015 worden gesloten. Als u vóór 1 juli een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten die tijdens de looptijd de twee jaar overschrijdt, blijft de ‘oude’ termijn van drie jaar voor u van toepassing.

Juli 2015: Veranderingen ontslagroute: minder vrije keuze voor werkgever

Werknemers kunnen worden ontslagen via het UWV, de kantonrechter of met wederzijds goedvinden. Werkgevers kunnen kiezen welke route ze kiezen. In juli 2015 gaat daar verandering in komen. Werkgevers kunnen straks niet meer zelf de ontslagroute kiezen. Zij gebruikten tot nu toe vaak de ontslagroute via het UWV, omdat je daarbij meestal geen ontslagvergoeding verschuldigd bent. Straks kun je alleen naar het UWV voor ontslag om bedrijfseconomische redenen of bij twee jaar arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Voor alle overigen ontslagredenen loopt de ontslagprocedure via de kantonrechter, zoals bij verwijtbaar gedrag of een verstoorde arbeidsverhouding.

Juli 2015: Ontslagaanvraag UWV binnen vier weken afgehandeld

Ontslagaanvragen bij het UWV dienen vanaf juli 2015 binnen vier weken te worden afgehandeld. De toestemming voor ontslag via het UWV is vervolgens ook vier weken geldig. Bij ontslag via de kantonrechter dient de werkgever een verzoekschrift in. De behandeling ervan dient binnen vier weken te starten.

Juli 2015: Transitievergoeding in plaats van ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding verdwijnt en wordt vervangen door een transitievergoeding. Iemand die na twee jaar dienst wordt ontslagen, heeft recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. Maximaal bedraagt de transitievergoeding 75.000 euro, of maximaal een jaarsalaris wanneer de werknemer meer dan 75.000 euro per jaar verdient. Van een transitievergoeding is geen sprake als het ontslag het gevolg is van wangedrag of nalaten door de werknemer. Ook niet als de werknemer jonger is dan 18 jaar en gemiddeld 12 uur of minder per week werkzaam was voor het bedrijf. Bovendien ontvangen werknemers mogelijk geen transitievergoeding bij een faillissement of schuldsanering van de werkgever.

Juli 2015: Langer dan een halfjaar in de WW? Al het werk aanvaarden

Wanneer u na juli 2015 wordt ontslagen mag u een halfjaar zoeken naar werk op uw eigen opleidings- en werkniveau. Daarna dient ook werk op een lager niveau te worden aanvaard. Na een jaar is alle arbeid passend.

Juli 2015: Kortere duur ww-uitkering

De maximale termijn waarin u recht heeft op een ww-uitkering wordt per juli 2015 verkort van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Werkgevers kunnen in een cao met werknemers afspreken of er eventueel aanvullingen op de WW worden uitgekeerd.


Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van pasklare software die u in staat stelt uw administratie op orde te houden. Onze programma’s worden gebruikt in het midden- en kleinbedrijf (de programma’s zijn toepasbaar in iedere branche) en door administratie- en accountantskantoren. Lees verder….

Contact

MicroStar B.V.
Handelsweg 9
1851 NX Heiloo
T: 088-9090490
F: 088-9090491
E: info@microstar.nl
W: www.microstar.nl

Werkkostenregeling per 1 januari 2015

De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht, het keuzeregime vervalt. Maar wat is een noodzakelijke verstrekking of vergoeding voor uitvoering van het werk? In de regeling voor vrijstellingen is het aan uw ‘redelijke oordeel’ als werkgever om dit te bepalen. Lees alles over de veranderingen.
De inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2015 zijn:

 • Drie nieuwe gerichte vrijstellingen voor verstrekkingen én vergoedingen.
 • Andere behandeling vergoeding buitenlandse boeten.
 • Andere afrekensystematiek.
 • Invoering concernregeling.
 • Verlaging van de vrije ruimte met 20%, van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom.

Nieuwe vrijstellingen

Per 1 januari 2015 worden de drie nieuwe gerichte vrijstellingen voor verstrekkingen én vergoedingen ingevoerd:

1. Noodzakelijkheid

Wilt u een gerichte vrijstelling van vergoeding voor en verstrekking van gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en soortgelijke apparatuur zoals iPads? Dan moeten deze noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Maar wanneer zijn gereedschappen en dergelijke noodzakelijk? Dit bepaalt uw ‘redelijke oordeel’ als werkgever.

Het wetsvoorstel geeft als voorbeelden van noodzakelijk gereedschap:

 • de kwast van de schilder
 • de duimstok van de timmerman
 • de naaimachine van de kledingmaker

Andere voorwaarden zijn:

 • Uw werknemer moet de zaken teruggeven – of de restwaarde vergoeden – als ze niet meer noodzakelijk zijn voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.
 • De vergoeding of verstrekking mag niet door uw werknemer zijn gefinancierd door toepassing van het cafetariamodel (uitruil arbeidsvoorwaarden).
 • De vergoeding of verstrekking wordt niet genoten door een bestuurder of commissaris van de inhoudingsplichtige werkgever. Alleen als u aannemelijk maakt dat de vergoeding voor of verstrekking van deze (noodzakelijke) zaken gebruikelijk is, blijft ook voor deze twee categorieën werknemers die vergoeding/verstrekking gericht vrijgesteld.

2. Voorzieningen

Bepaalde voorzieningen die geheel of gedeeltelijk op de werkplek worden gebruikt, worden ook gericht vrijgesteld. Deze voorzieningen werden voorheen op nihil gewaardeerd. Met ingang van 2015 geldt een gerichte vrijstelling, óók voor vergoedingen en verstrekkingen. Welke? Dat wordt nog bepaald in een ministeriële regeling. Het wetsvoorstel geeft geen voorbeelden.

3. Branche-eigen producten

Tot slot de herinvoering van de geldende vrijstelling voor personeelskortingen op branche-eigen producten: ten hoogste 20% van de waarde in het economische verkeer, met een maximum van 500 euro per werknemer per jaar.

Maximale vrijstelling verlaagd

Er is één verschil. Het is niet meer mogelijk om de ongebruikte kortingsruimte door te schuiven naar volgende jaren. In het oude regime kon u in een periode van drie jaar eenmalig een belastingvrije korting krijgen van maximaal 1.500 euro. In het WKR-regime kan dit niet meer. De maximale vrijstelling is 500 euro per kalenderjaar.

Binnenlandse en buitenlandse boeten

Tot en met 2014 stond de belastingdienst toe dat vergoeding van Nederlandse boeten ten laste van de vrije werkkostenruimte werd gebracht, net zoals met buitenlandse boeten. Dit verandert in 2015. Vergoeding van buitenlandse boeten worden verplicht werknemersloon. Aanwijzing als werkkosten ten laste van de vrije ruimte is niet meer mogelijk.

Daarmee is het beleid van de belastingdienst achterhaald. Vergoeding van alle boeten – binnenlandse en buitenlandse – kan geen werkkosten zijn, maar is verplicht werknemersloon.

Andere afrekensystematiek

Bij overschrijding van de vrije werkkostenruimte bent u als werkgever de 80%-eindheffing pas verschuldigd na afloop van het kalenderjaar. U moet dit doen bij de loonaangifte over het eerste tijdvak van het volgende jaar. In het huidige WKR-regime moet in voorkomende gevallen reeds lopende het kalenderjaar worden afgerekend.

Invoering concernregeling

In concernverband opererende inhoudingsplichtigen mogen de werkkostenregeling gezamenlijk toepassen. Een niet-benut deel van de vrije WKR-ruimte door de ene inhoudingsplichtige kan hierdoor worden gebruikt om een overschrijding door de andere te compenseren. Werkgevers zijn in deze zin met elkaar verbonden indien tussen hen een belang bestaat van ten minste 95%. Bij overschrijding van de vrije WKR-ruimte op concernniveau moet de vennootschap die het hoogste bedrag aan loon heeft betaald, de 80%-eindheffing afdragen. De andere vennootschappen blijven hoofdelijk aansprakelijk.


Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van pasklare software die u in staat stelt uw administratie op orde te houden. Onze programma’s worden gebruikt in het midden- en kleinbedrijf (de programma’s zijn toepasbaar in iedere branche) en door administratie- en accountantskantoren. Lees verder….

Contact

MicroStar B.V.
Handelsweg 9
1851 NX Heiloo
T: 088-9090490
F: 088-9090491
E: info@microstar.nl
W: www.microstar.nl

Miljoenennota 2015: de belangrijkste maatregelen op een rij

prinsjesdag_2014

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft vanmiddag in de Tweede Kamer de Miljoenennota aangeboden, met daarin de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Wat zijn de belangrijkste maatregelen die in de Miljoenennota staan? Een beknopt overzicht.

De overheid geeft komend jaar in totaal 259,6 miljard uit tegenover een bedrag van 248,6 miljard aan inkomsten. De gevolgen van de maatregelen voor de koopkracht waren al bekend. De koopkracht van werkenden en uitkeringsgerechtigden stijgt gemiddeld met een half procent. Inkomens tot 2600 euro gaan er gemiddeld een half procent op vooruit, die tussen de 2600 en 5200 euro gaan er 0,25 procent op vooruit. Inkomens tussen 5200 en 7500 en daarboven gaan er 0,75 procent op vooruit; de koopkracht van gepensioneerden blijft gelijk.

De Miljoenennota 2015 is in zijn geheel te downloaden op rijksoverheid.nl. Hieronder een overzicht van de belangrijkste maatregelen:

Financiën / belastingen

 • Voor extra koopkracht wordt volgend jaar 160 miljoen uitgetrokken.
 • Voor belastingverlaging (eerste schijf) wordt jaarlijks 475 miljoen uitgetrokken.
 • De regering belooft volgend jaar verder te werken aan de beloofde herziening van het belastingstelsel. Het kabinet wil op termijn 100.000 nieuwe banen creëren door de lasten op arbeid jaarlijks met vijftien miljard euro te verlagen.
 • De arbeidskorting wordt verhoogd. Dat kost jaarlijks een half miljard.
 • Het kabinet stopt met het belastingvrij schenken voor het kopen van een nieuw huis.
 • Het lage btw-tarief voor verbouwingen wordt verlengd, wat 128 miljoen kost.

Sociale Zaken

 • De introductie van de brug-ww, bedoeld om werkgevers te stimuleren die overtollige werknemers van andere bedrijven willen overnemen: als die werknemers moeten worden omgeschoold, worden die uren betaald uit de ww. De maatregel moet op 1 januari ingaan.
 • De kinderopvangtoeslag, die bij werkloosheid was nu maximaal drie maanden was, wordt een half jaar om ontslagen werknemers met kinderen langer de tijd te geven fulltime op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Gezondheidszorg

 • De zorgpremie wordt verhoogd met 114 euro per jaar, het eigen risico met 15 euro.
 • Voor het eerst in de geschiedenis dalen de uitgaven in de ziekenhuiszorg. Komend jaar verwacht minister Schippers (Zorg, VVD) 22,2 miljard kwijt te zijn aan ziekenhuiszorg tegen 22,9 miljard dit jaar. De daling is vooral het gevolg van de afspraken die de minister heeft gemaakt met verzekeraars en ziekenhuiswezen over beperkte uitgavegroei.
 • De daling in zorguitgaven is historisch te noemen. Voor het eerst dalen de collectieve uitgaven aan zorg. Die komen volgend jaar uit op 71,3 miljard euro. Vergeleken met de begroting van vorig jaar wordt in één klap 1,4 miljard bespaard met de hervormingen in de langdurige zorg.
 • Opvallend zijn de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. Bij de psychiatrie dalen de uitgaven met 12 procent naar 3,6 miljard euro.
 • Volwassenen zijn volgend jaar gemiddeld 5.075 euro kwijt aan de zorg, 15 euro minder dan vorig jaar. In dat bedrag zijn alle gemiddelde kosten meegenomen: van premies via het loonstrookje tot de premies die rechtstreeks aan zorgverzekeraars worden betaald. Ook is een gemiddelde zorgtoeslag van 297 euro in het bedrag verwerkt en een schatting wat burgers aan eigen betalingen kwijt zijn.

Defensie / Buitenland

 • Defensie krijgt er tot 2017 driehonderd miljoen euro bij, en vanaf daarna jaarlijks honderd miljoen. Volgend jaar koopt Defensie in elk geval twintig extra Bushmasters (gepantserde voertuigen) en er komen meer Cougar-helikopters. Ook gaat Defensie meer onbemande vliegtuigen aanschaffen.
 • Het kabinet stelt een nieuw fonds in voor hulp aan de slachtoffers van oorlogsgeweld en natuurrampen. Voor het fonds wordt 570 miljoen euro vrijgemaakt.

Veiligheid / Justitie

 • De geheime dienst AIVD krijgt er elk jaar 25 miljoen euro bij.
 • Het Openbaar Ministerie krijgt volgend jaar 5 miljoen euro, oplopend tot 20 miljoen in 2019 specifiek voor de aanpak van internationale criminaliteit zoals jihadisme en kinderporno, bedongen door D66, ChristenUnie en de SGP.
 • Voor asielzoekers wordt 375 miljoen euro uitgetrokken omdat de stroom asielzoekers hoger is dan verwacht.
 • De verhoging van de tarieven voor de griffierechten – kosten voor burgers om een rechtszaak te beginnen – wordt lager dan het kabinet eerst wilde. De bezuiniging komt neer op 13 miljoen euro per jaar, dat zou eerst 38 miljoen zijn.

Onderwijs

 • Er komt 115 miljoen euro om 15.000 leraren een bachelor- of masteropleiding te laten volgen. Alle docenten krijgen een persoonlijk opleidingsbudget en tijd voor bijscholing.
 • Na jaren nullijn volgen de salarissen van docenten in 2015 weer de markt.
 • In het middelbaar beroepsonderwijs moet ook meer uitgeblonken worden: daar is vanaf 2015 elk jaar 25 miljoen euro voor. Mbo-opleidingen worden voortaan afgerekend op hun prestaties. Voor technische opleidingen die zicht bieden op werk, komt een apart potjes van 75 miljoen euro extra.
 • Het kabinetsplan om een sociaal leenstelsel in te voeren levert voor de begroting van volgend jaar nog geen geld op omdat de invoering ervan gepland staat voor september 2015. De financiële gevolgen laten daarna nog enkele jaren op zich wachten.

Binnenlandse Zaken

 • Het kabinet maakt volgend jaar bekend of elektronisch stemmen opnieuw wordt ingevoerd.
 • Voor de overgang van de maatschappelijke ondersteuning (WMO) van Rijk naar gemeente wordt eenmalig 40 miljoen uitgetrokken.

Overige maatregelen

 • Het kabinet investeert in een zogenaamd Toekomstfonds om innovatie te stimuleren. Dit jaar krijgt het 125 miljoen, volgend jaar 50 miljoen en in 2016 25 miljoen.
 • Er komt een nieuw Deltaplan dat Nederland beter moet beschermen tegen het water. In plaats van verschillende normen voor verschillende delen van het land, kan in de toekomst iedereen achter de dijken rekenen op een gelijk beschermingsniveau. Het gaat om een niveau van ten minste een op de honderdduizend, wat betekent dat de kans om te overlijden als gevolg van een overstroming jaarlijks nergens groter is dan 0,001 procent.
 • Uitvoering van de nieuwe Omgevingswet gaat alle wetgeving op het gebied van Ruimtelijke Ordening vervangen. De Omgevingswet is in 2014 ingediend bij de Tweede Kamer, vanaf volgend jaar moet er ook uitvoering aan die wetgeving gegeven worden. Wet- en regelgeving op het gebied van Ruimtelijke Ordening wordt dan eenvoudiger, flexibeler en minder tijdrovend.
 • Voor de aanpak van schijnconstructies wordt volgend jaar eenmalig honderd miljoen uitgetrokken.
 • In 2016 wordt bezuinigd op de ouderentoeslag (190 miljoen) en de ouderenkorting (195 miljoen). Dit is nodig voor de dekking van de (geschrapte) huishoudentoeslag.
 • In 2015 wordt in totaal voor 278 kilometer aan wegen aangelegd.
 • Het inkomen van de koning stijgt volgend jaar van 817.000 naar 823.000 euro. Het inkomen van koningin Máxima stijgt ook, van 324.000 naar 326.000 euro. Behalve het koningspaar kan ook prinses Beatrix op meer inkomsten rekenen. Haar ‘salaris’ stijgt van 462 naar 465 duizend euro.
 • Paleis Huis ten Bosch wordt vanaf volgend jaar gerenoveerd. Dat gaat 35 miljoen euro kosten. Het gaat vooral om het aanpassen van verouderde elektra en waterleidingen. Ook wordt de beveiliging aangepast en asbest verwijderd. Daarnaast is renovatie van gevels, daken en binnenwerk nodig.

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van pasklare software die u in staat stelt uw administratie op orde te houden. Onze programma’s worden gebruikt in het midden- en kleinbedrijf (de programma’s zijn toepasbaar in iedere branche) en door administratie- en accountantskantoren. Lees verder….

Contact

MicroStar B.V.
Handelsweg 9
1851 NX Heiloo
T: 088-9090490
F: 088-9090491
E: info@microstar.nl
W: www.microstar.nl