Accountantsrapportage module

Inhoud

De Module Accountantsrapportage van MicroStar biedt de mogelijkheid van vrije rapportage met jaarvergelijkende cijfers en percentage berekeningen.

accountantsrapportage.jpg

Daar de betreffende module een combinatie is van een tekstverwerker en een rapportgenerator is een volledig vrije indeling van overzichten mogelijk. De samengestelde overzichten kunnen op zelf te selecteren volgorde uitgeprint worden, waarbij een automatische paginanummering plaatsvindt en een inhoudsopgave met paginanummers wordt gegenereerd. Ook is het mogelijk om onderdelen uit de module managementrapportage in te lezen, alsmede het BTW-register en/of het activa overzicht zoals MicroStar dat produceert.

Deze tools tezamen maken de module automatische verslaggeving bij uitstek geschikt voor accountantsrapportage en/of verslaggeving binnen bedrijven.

Basis voor de samen te stellen overzichten (scripts) zijn de zelf te definiëren bouwstenen. Aan deze bouwstenen ligt het grootboekrekeningschema ten grondslag. Met behulp van handige functietoetsen zijn bouwstenen en scripts op eenvoudige wijze samen te stellen. Uit de aanwezige scripts kunnen dan verslagen worden samengesteld. Elk script kan op deze manier in vele verslagen worden gebruikt. Hier te denken aan uitgebreide en beknopte verslagen.

Kenmerkend voor de verslaggevingmodule is de grote verscheidenheid van weergavemogelijkheden in het overzicht. Naast een naar wens te definiëren tekstweergave met behulp van diverse lettergroottes, cursief, vet en/of onderstrepen, kan per cijferweergave bepaald worden of men de beginbalans, debet- danwel creditzijde van een rekening, mutaties of saldo weergegeven wil hebben. Als extra toevoeging kan voor geen of het aantal decimalen, wel of niet absoluut, links of rechtse uitlijning worden gekozen. En eigenlijk vanzelfsprekend wordt geopteerd voor weergave van het cijfer uit het huidige danwel vorige boekjaar. Verder bestaat nog de mogelijkheid tot tellingen en berekeningen binnen het script.

Verkoopprijs

€ 1.150,- exclusief BTW en exclusief onderhoud.

Voorbeeld script

Script Financiële Positie

 

Jaarrapport 2016
Fa. voorbeeld
1851 NX HEILOO

 

 

 

a-5 Financiële positie

Uitgaande van de onder onderdeel B opgenomen Balans per ultimo 2016 en de ter vergelijking opgenomen Balans per ultimo 2015, kunnen wij de volgende opstelling omtrent uw financiële positie samenstellen:

 

 

 

 

 

 

Balans 31-12-2016

 

Balans 31-12-2015

 
 
     

%

     

%

Vastgesteld op korte termijn                  
Liquide middelen   41.944         11.054    
Vorderingen   140.793         129.654    
Voorraden   257.520         227.372    
 
     
   
Vlottende activa   440.257         368.080    
Kortlopende schulden   53.588         54.532    
 
     
   
Werkkapitaal   386.669   52,5  

313.548

  44,7
 

---------------------

     

------------------

   
Vastgelegd op lange termijn                  
Immateriële vaste activa   17.553         21.067    
Materiele vaste activa   332.757         367.205    
Financiële vaste activa   0         0    
 
     
   
    350.291   47,5     388.272   55,0
 

---------------------

  -----  

------------------

  -----
 
 
 
 
Vastgesteld vermogen   736.960   100,0     701.820    
 

==============

  =====  

============

  =====
Financiering vond plaats middels                  
Eigen vermogen   294.960   40,0     221.820   31,6
Voorzieningen   0   0,0     0   0,0
Langlopende schulden   442.000   60,0     480.000   68,4
 
 
 
 
    736.960   100,0     701,820   100,0
 

==============

  =====  

===========

  =====