Accountantsrapportage

De Module Accountantsrapportage van MicroStar biedt de mogelijkheid van vrije rapportage met jaarvergelijkende cijfers en percentage berekeningen.

Daar de betreffende module een combinatie is van een tekstverwerker en een rapportgenerator is een volledig vrije indeling van overzichten mogelijk. De samengestelde overzichten kunnen op zelf te selecteren volgorde uitgeprint worden, waarbij een automatische paginanummering plaatsvindt en een inhoudsopgave met paginanummers wordt gegenereerd. Ook is het mogelijk om onderdelen uit de module managementrapportage in te lezen, alsmede het BTW-register en/of het activa overzicht zoals MicroStar dat produceert.

Deze tools tezamen maken de module automatische verslaggeving bij uitstek geschikt voor accountantsrapportage en/of verslaggeving binnen bedrijven.

Basis voor de samen te stellen overzichten (scripts) zijn de zelf te definiëren bouwstenen. Aan deze bouwstenen ligt het grootboekrekeningschema ten grondslag. Met behulp van handige functietoetsen zijn bouwstenen en scripts op eenvoudige wijze samen te stellen. Uit de aanwezige scripts kunnen dan verslagen worden samengesteld. Elk script kan op deze manier in vele verslagen worden gebruikt. Hier te denken aan uitgebreide en beknopte verslagen.

Kenmerkend voor de verslaggevingmodule is de grote verscheidenheid van weergavemogelijkheden in het overzicht. Naast een naar wens te definiëren tekstweergave met behulp van diverse lettergroottes, cursief, vet en/of onderstrepen, kan per cijferweergave bepaald worden of men de beginbalans, debet- danwel creditzijde van een rekening, mutaties of saldo weergegeven wil hebben. Als extra toevoeging kan voor geen of het aantal decimalen, wel of niet absoluut, links of rechtse uitlijning worden gekozen. En eigenlijk vanzelfsprekend wordt geopteerd voor weergave van het cijfer uit het huidige danwel vorige boekjaar. Verder bestaat nog de mogelijkheid tot tellingen en berekeningen binnen het script.

Verkoopprijs

€ 1.150,- exclusief BTW en exclusief onderhoud.

Voorbeeld script

Script Financiële Positie

Jaarrapport 2016
Fa. voorbeeld
1851 NX HEILOO

a-5 Financiële positie

Uitgaande van de onder onderdeel B opgenomen Balans per ultimo 2016 en de ter vergelijking opgenomen Balans per ultimo 2015, kunnen wij de volgende opstelling omtrent uw financiële positie samenstellen:

Balans 31-12-2016

Balans 31-12-2015%

%

Vastgesteld op korte termijn
Liquide middelen 41.944 11.054
Vorderingen 140.793 129.654
Voorraden 257.520 227.372


Vlottende activa 440.257 368.080
Kortlopende schulden 53.588 54.532


Werkkapitaal 386.669 52,5

313.548

44,7

———————

——————

Vastgelegd op lange termijn
Immateriële vaste activa 17.553 21.067
Materiele vaste activa 332.757 367.205
Financiële vaste activa 0 0


350.291 47,5 388.272 55,0

———————

—–

——————

—–
Vastgesteld vermogen 736.960 100,0 701.820

==============

=====

============

=====
Financiering vond plaats middels
Eigen vermogen 294.960 40,0 221.820 31,6
Voorzieningen 0 0,0 0 0,0
Langlopende schulden 442.000 60,0 480.000 68,4
736.960 100,0 701,820 100,0

==============

=====

===========

=====
Terug naar alle modules

Download nu

MicroStar Demo

Ervaar de optimale gebruiksvriendelijkheid van onze boekhoudsoftware nu gratis! Zo kunt u MicroStar thuis of op kantoor op uw gemak uitproberen.

Download demo